INSTRUCTIONS .2

פירוט ותיעוד-תוכן העניינים

ספריה זו תכלול תוכן עניינים כולל את :
  • שמות הפרקים
  • כותרות המשנה
  • נספחים
  • הוראות התקנה או הוראות הפעלה (מדריך למשתמש)
  • הסבר בסיסי על הפרויקט . (התלמיד ירשום בתיקיה זו פרוט ותיעוד של יחידות הספרייה בפרויקט, פירוט הקלסים המתודות, וכל פונקציה עם טענות קלט ופלט ( הכוללים פרמטרים פורמלים ופרמטרים אקטואליים ). ותרשים המודולים השיכים לפרויקט.)

תוכן העניינים והכותרות הרשומות בו מתארות את מבנה העשייה בעבודת הגמר, כך הקורא יכול לקבל תמונה כללית של הנושאים בהם עוסקת עבודת הפרויקט. כל נושא יהיה בדף WORD או דף HTML אחר וניתן יהיה לעבור מדף לדף באופן נוח וברור. יש להקפיד על דפים צבעוניים ועניינים ולא מצועצעים.

דוגמה לתיעוד תוכן העניינים:


מבוא 2  
  
מדריך למשתמש 3  
  
           הוראות התקנה3  
           הוראות פתיחה 4  
           מסך הזיהוי – הוראות שימוש 5  
           מסך יצירת קובץ נתונים 9  
           עצות נוספות 10
  
מדריך למפתח 11
  
           קבצי התוכנית11
           המחלקות בתוכנית 12
           פונקציות וטיפוסי נתונים13
           אלגוריתמים29
           שמירת נתונים33
  
בעיות שנפתרו 34
  
בעיות פתוחות והצעות לשיפור 35
  
סיכום36
  
נספחים 37
קוד המקור 39
       Stroke.h 39
       Strk_add.h 49
       List.h 51
       Gui.h 56
       Dialogs.h 66
       Mouse.h 71
       Main.cpp 73

 
לראש הדף  | לדף הקודם   | לדף הבא

 
   האתר פותח ע"י    אורט ישראל