מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה


אליעזר בן יהודה - מחייה השפה העברית
חינוך לשוני עברית
נושא השיעור פועלו של אליעזר בן יהודה
פיתוח המחלקה למיומנויות יסוד- אגף לחינוך יסודי
הפיקוח על העברית - המזכירות הפדגוגית
שכבת גיל כיתה ו'
משך השיעור שני שיעורים
רציונל למורה יחידת הוראה זו מוצגת כדוגמה לשיעור בהקניית השפה לתשתית טכנולוגית של מורה מקוון (מודל A, שלפיו בכיתה מחשב, מקרן ואינטרנט).
רציונל לבחירת הטקסט:
הטקסט נבחר לקריאת התלמידים כדי לתת מענה לאחת המטרות המרכזיות של
"קריאה דיגיטלית" (ERA) – יכולת קריאה של טקסטיםהאופייניים לסביבת מחשב (ריבוי ייצוגים, טקסט בלתי-רציף ומבנה היררכי, הכולל היפרלינקים).
רצף חמש יחידות הוראה הנלמדות במסגרת "שנת השפה העברית"
הכרת אישים מרכזיים הקשורים בתחיית השפה ורקע על מאורעות התקופה היכרות עם אליעזר בן יהודה ופועלו להחייאת השפה עיסוק בדרכים שונות לחידוש מילים בעברית (על סמך ניתוח חידושיו של בן יהודה) היכרות עם פועלם של ראשוני המורים לעברית בתקופת התחייה (כגון: דוד ילין, יצחק אפשטיין, יהודה גור) השוואה בין העברית של "תקופת התחייה" והעברית הנהוגה בפינו היום. (אפשר להשוות תרגום של יצירות ספרות מראשית המאה לבין תרגומה החדש בימינו)
מטרות שפה • הפקת מידע מן הטקסט על בסיס המרכיבים האלה: הכתוב, איורים, צילומים וצלמיות, מפות וגרפים (מתוך הישג מס' 5).
• מיזוג מידע ממקורות שונים לכתיבת סיכום.
• כתיבת סיכום על פי שלושת העקרונות (לפי ואן דייק):
השמטה, הכללה והבניה.
• עיבוד מידע מטקסט דיגיטלי/טקסט מרובה היצגים.
מיומנויות המאה ה-21 • אוריינות קריאה דיגיטלית – יכולת של קריאת טקסטים האופייניים למחשב ולסביבת אינטרנט על מאפייניהם הטכנולוגיים (מבנה היררכי, חיפוש ואיתור מידע רלוונטי ועיבודו).
• שימוש בכלים נפוצים באינטרנט (דואר אלקטרוני, אפשרויות לחיפוש מידע ועוד).
מושגים החייאת הלשון העברית, תחייה לאומית, מילון עברי היסטורי, "חידוש מילים", לשון מקרא.
ידע מוקדם הבנת הנקרא של טקסט מידע מעולם שיח עיוני ושל טקסטים חזותיים.
יכולת חיפוש מידע באינטרנט.
התנסות בכתיבה למטרות סיכום.
חומרי למידה
(כתובים ומתוקשבים)
סרטון – אליעזר בן יהודה (באתר בריינפופ)
תמונה נוספת של שלט רחוב בן יהודה בירושלים
חוה אלברשטיין ומתי כספי שרים אליעזר בן יהודה / ירון לונדון
בול – מאה שנה להולדת אליעזר בן יהודה
אתר "עיתונות עברית היסטורית" – עיתון "הצבי"
היענות לשונות ביחידה עצמה, במהלך עבודה עצמית, תסייע המורה לתלמידים. עבודה בקבוצה - למידת עמיתים.
תוצרי למידה סינון מידע רלוונטי מטקסט הכולל ריבוי ייצוגים וריכוזו בטבלה. מיזוג המידע שנאסף בטבלה לכדי טקסט לכיד. כתיבתו כטקסט מידעי ממזג על פועלו של אליעזר בן יהודה.
עבודה פרטנית תלמידים מתקשים יקבלו מענה במסגרת שעות פרטניות, שבהן יחזרו על הפעילויות ויקבלו סיוע בפעילות העצמאיות הנדרשות.
עבודה בקבוצות קטנות בדגש על הבנת הנקרא והעשרת אוצר מילים וצירופים (כגון: הכתה שורש).
מעבדת מחשבים אפשרות של כתיבת עבודה, יצירת סרטון, כתיבת בלוג, יצירת מילון כיתתי, בהתאם להתפתחות של הוראת הנושא בכיתה.
מהלך השיעור
מהלך ההוראה רציונל למורה זמן
שיעור ראשון הפקת מידע מטקסט מידע
מליאה – צפייה ב סרטון – אליעזר בן יהודה (באתר בריינפופ)

המורה מקיים דיון קצר שמטרתו קישור המידע מן הסרטון לתקופת תחיית הדיבור העברי ומאורעותיה.

יש לבחור סוגיה, או שתיים, כמכוונת צפייה, בהתאם לנושאים העולים בסרטון. לדוגמה: מילים שבן יהודה המציא, שימוש בשפה העברית באותה העת, מאורעות בחייו של אליעזר בן יהודה, הקשורים להחייאת השפה העברית, מטרת החייאת השפה העברית, דרכים להפצת השפה העברית, קשיים בתהליך החייאת השפה העברית.

מסגרת הלמידה: מליאה
גריין לנושא לשם יצירת ההקשר.
הסרטון בונה את עולם הידע הרלוונטי להבנת הטקסט, ולכן הדיון מתקיים רק לאחר קריאת הטקסט.
5 דקות
עבודה עצמית – התלמידים מקבלים את דף המידע (הכולל ריבוי ייצוגים) המודפס ומתבקשים לקרוא אותו בקריאה מרפרפת ולהצביע על הזיקות בין הטקסט לסרטון (ברמת הנושא הכללי בשלב זה).
* אם לכל תלמיד מחשב אישי, הוא יעבוד על קובץ ה-Word של דף המידע תוך כדי שימוש בכלי העריכה של התוכנה.

מסגרת הלמידה: עצמית
היכרות ראשונית עם הטקסט כולו לשם זיהוי הנושא הנדון. 10 דקות
עבודה עצמית: התלמידים מתבקשים לאתר בטקסט המרכזי מידע הקשור לתרומתו של בן יהודה לתחיית השפה ולסמנו בצבע. כל תלמיד מסמן בדף המודפס.

מסגרת הלמידה: עצמית
תהליך עצמאי של עיבוד הטקסט כחלק מתהליך הפקת המשמעות מהטקסט. 10 דקות
מליאה – על הלוח מוצג הטקסט המרכזי בלבד, בהגדלה. (מצגת מצורפת: אליעזר בן יהודה – האיש ופועלו).
מתקיים דיון במליאה בהצעות התלמידים, והמורה מסמנת בצבע, אפשר באמצעות מדגש ("מרקר"), את מה שהוסכם על גבי הטקסט המוקרן. בדיון מודגשים שיקולי הדעת לבחירת פריטי המידע הרלוונטיים.
* אם לכל תלמיד מחשב אישי, הוא יבצע את הסימון ישירות על קובץ ה-Word תוך כדי שימוש בכלי העריכה של התוכנה.

מסגרת הלמידה: מליאה
10 דקות
לסיכום השיעור – הקשבה במליאה לשיר חוה אלברשטיין ומתי כספי שרים אליעזר בן יהודה / ירון לונדון
דיון קצר על האיש ופועלו כפי שבא לידי ביטוי בשיר.

מסגרת הלמידה: מליאה
10 דקות
שיעור שני הפקת מידע מטקסט רב-ייצוגים

פתיח - עבודה עצמית: התלמידים מתבקשים לעיין בארבעת המקורות הנוספים המוצגים בדף המידע שקיבלו (בשיעור שעבר), ולציין ליד כל מקור את המידע על תרומתו של בן יהודה שאפשר ללמוד ממנו.

מסגרת הלמידה: עצמית
השמטה:
איתור מידע רלוונטי, הבחנה בין עיקר לטפל, השמטת פרטים בהתאם.
10 דקות
מליאה: דיון במידע שנאסף (גם מן הטקסט המרכזי) ומיונו לקטגוריות.
על הלוח הדיגיטלי מוקרנת הטבלה שלהלן (למורה: הטבלה תוצג לתלמידים ריקה, ללא התבחינים). המורה אוספת תוך כדי דיון את המידע מהתלמידים ומשבצת אותו בטבלה. הדיון יתמקד בהדגמת הכללה, בהצגת פירוט ומקור המידע. אין לסיים את כל הרכיבים במליאה!
לדוגמה
הערה למורה: יש להקפיד על כתיבת מידע מתאים בעמודות - מידע שיש לו תבחין משותף ייכתב באותה עמודה (בתוך העמודות, לא בכותרת) כשלב מקדים ליצירת הכללות על-ידי התלמידים.

מסגרת הלמידה: מליאה
תהליך יצירת הטבלה מגבש תובנות ומדגים מה בין פירוט להכללה.

חלק מפרטי המידע חוזרים על עצמם בטבלה.

הכללה:
איתור מידע מטקסטים חזותיים, ארגון המידע ויצירת הכללות. (באמצעות טבלה)
10 דקות
עבודה בקבוצות הומוגניות: להמשיך ולמלא את הטבלה.

מענה לשונות בין הלומדים: חלק מהקבוצות מקבלות טבלה ריקה.
חלק מהקבוצות יקבלו טבלה ובה כותרות ההכללות (התבחינים).
לקבוצת התלמידים, המתקשה בקריאה, תוגש טבלה ובה פרטי המידע ללא הכללות (תבחינים), והמורה תסייע לקבוצה לבנות את התבחינים (המורה יוצרת זיקות ברורות לטקסט).

מסגרת הלמידה: קבוצות
תהליך עצמאי של עיבוד הטקסט - כחלק מהתהליך של הפקת המשמעות מהטקסט. 15 דקות
מליאה: קבוצת תלמידים מציגה את הטבלה השלמה (מקלידים במחשב ומקרינים). בדיקה משותפת של הטבלה - דיון בכיתה.
מסגרת הלמידה: מליאה

שיעורי בית - חיפוש באינטרנט:
היכן נמצא רחוב "בן יהודה" (בכמה ערים)?
מה אפשר ללמוד מעובדה זו?
מילוי הטבלה הוא שלב ההכללה, ועל כן מהווה בסיס לסיכום. חשוב אם כך שהפרטים וההכללות שבה יהיו מדויקים. 10 דקות
עבודה יחידנית:
משימה לתלמידים: כתבו סיכום על תרומתו של בן יהודה לתחיית השפה העברית. בסיכומכם הקפידו על כתיבת המידע המתאים לנושא. היעזרו בטבלה.
הבניה:
כתיבת סיכום ממזג על סמך מקורות אחדים.
25 דקות
במליאה: הצגת המחוון על הלוח הדיגיטלי ודיון בתבחינים השונים. פעילות מטה-קוגניטיבית.
פיתוח לומד עצמאי.
10 דקות
עבודה בזוגות – בדיקת עמיתים:
כל תלמיד בודק את הסיכום של חברו בעזרת המחוון וכותב לו משוב.
שיעורי בית – תיקון הסיכום על-פי המשוב.
10 דקות
תכנים ופעילויות משלימות מומלצים בדגם הוראה
עבודה פרטנית תלמידים מתקשים יקבלו מענה במסגרת שעות פרטניות, שבהן יחזרו על הפעילויות ויקבלו סיוע בפעילויות העצמאיות הנדרשות מהילדים.

עבודה בקבוצות קטנות בדגש על הבנת הנקרא והעשרת אוצר מילים וצירופים (כגון: היכתה שורש).
מעבדת מחשבים אפשרות של כתיבת עבודה, יצירת סרטון, כתיבת בלוג, יצירת מילון כיתתי, בהתאם להתפתחות הוראת הנושא בכיתה.
מחוון לבדיקת סיכום ממזג
דף לדוגמה